อย่าลืมเช็ก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ได้สิทธิแล้ว 2.3 ล้านคน ลงทะเบียนได้ทั่วประเทศ ถึงอายุ 6 ปี

ข้อมูลล่าสุดสำหรับการช่วยเหลือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ทางสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงาน นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยรัฐบาลช่วยออกค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาท/เดือน เพื่อเงินอุดหนุนเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 6 ปี โดยมีเด็กที่รับเงินอุดหนุนครบ 6 ปีแล้ว ประมาณ 300,000 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งด้านการศึกษาและโภชนาการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ และเป็นการต่อยอดพัฒนาไปสู่วัยอื่นๆต่อไป โดยเงื่อนไขการใช้สิทธิ์คือ เป็นเด็กแรกเกิดที่อายุไม่เกิน 6 ปี มีสัญชาติไทย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และเด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในปัจจุบันมีเด็กที่รับเงินอุดหนุนแรกเกิดแล้ว ประมาณ 2,300,000 คน

ครวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

สำหรับการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อรับสิทธิ์ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่สำนักงานเขตที่อาศัยอยู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคติดต่อองค์กรปกครองส่วนตำบลหรือเทศบาลใกล้เคียง และเทศบาลเมืองพัทยาที่อาศัยอยู่ โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง สูติบัตรเด็กแรกเกิด สมุดบัญชีเงินฝาก หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน จะได้รับเงินภายใน 1 เดือน หรือ ดาวน์โหลดผ่านแอพพลิเคชั่น เงินเด็ก โดยสามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ได้ทันที

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์