ธนาคารออมสิน ปล่อยให้กู้สูงสุด 30,000 บาท สินเชื่อเพื่อคุณ

มาแล้ว 3 โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ที่ประชาชนต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ก.ค.65 ครม.อนุมัติ 3 โครงการดังนี้

โครงการคนละครึ่ง เฟส 5

วงเงิน 800 บาท/คน
จำนวน 26.5 ล้านสิทธิ
ตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.65

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผูมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5

วงเงิน 200 บาท/คน/เดือน รวม 2 เดือน เท่ากับ 400 บาท
ครอบคลุม 13.3 ล้านคน
ตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.65โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระยะที่ 3

วงเงิน 200 บาท/คน/เดือน รวม 2 เดือน เท่ากับ 400 บาท
ครอบคลุม 2.2 ล้านคน
ตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.65

ธนาคารออมสินปล่อย สินเชื่อเพื่อคุณ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ซึ่งคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

– มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
– มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
– ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
– เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
-ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
-เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำสำหรับจำนวนเงินให้กู้

วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ซึ่งไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
-อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

หลักประกันการกู้

ไม่มีหลักประกัน

ซึ่งการจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

– ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
– ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาทต่อเดือน
วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาทต่อเดือน
วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาทต่อเดือน
วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาทต่อเดือน
วงเงินกู้ 10.000 บาท เงินงวด 485 บาทต่อเดือน
วงเงินกู้ 5,000 บาท เงินงวด 250 บาทต่อเดือน

การพิจารณาสินเชื่อ

สำหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วันการแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญา

– ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
– ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

การจัดส่งเอกสาร

ธนาคารจะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด

และช่องทางในการติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ซึ่งยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิก โดยจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อขอสินเชื่อ

ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสิน