ลงทะเบียนรอบใหม่ บัตรคนจน ผ่าน 2 ช่องทาง

ซึ่งความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และล่าสุดกระทรวงการคลัง มีแผนเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ กลางเดือนสิงหาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง

 

 

ซึ่งทางออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดขึ้นมาเพื่อเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สมัครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจ

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– ธนาคารออมสิน
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานกระทรวงการคลัง
– กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
– สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร
– สำนักงานเมืองพัทยา
– สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับคุณสมบัติลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

 

 

– สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
– ซึ่งมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท
– ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เฉลี่ยเกิน 100,000 บาทต่อคน
– จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกินกำหนด เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
– ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
– ส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่
– ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่
– ไม่มีบัตรเครดิต
– ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

เนื่องจากทางด้านธนาคารออมสิน ได้มีการเปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยมีจุดเด่นคือ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภค-บริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อมีดังนี้

วงเงินกู้

– ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

– 100 บาทต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ

– ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

ธนาคารออมสิน – ธ.ก.ส.

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

– เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
– เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

– ใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
– เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
– รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
– กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ธนาคารออมสิน – ธ.ก.ส.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก GSB Society

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน