ผู้ประกันตนมาตรา40 เตรียมรับเงินสมทบคืน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์

สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน หรือ จ่ายเกิน เตรียมรับเงินคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์

ประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 65 และในงวดวันที่ 1 ก.พ. – 31 ก.ค. 65 นั้น โดยกำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม คือ

 

 

– ทางเลือกที่ 1 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเหลือเดือนละ 42 บาท

– ทางเลือกที่ 2 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเหลือเดือนละ 60 บาท

– ทางเลือกที่ 3 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเหลือเดือนละ 180 บาท

 

 

ซึ่งจากกรณีดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ ซึ่งกรณีลดอัตราเงินสมทบ ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 2 ฉบับ โดยมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบ ไว้เกิน จำนวน 3,695,217 ราย ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องคืนแต่ละรายโดยเฉลี่ยไม่สูงมาก ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกที่ผู้ประกันตนต้องเดินทางมาติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบไว้เกินและมาขอรับคืนแล้ว และมีจำนวน 121,184 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.28 เท่านั้น

 

 

ซึ่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ยกร่างระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการคืนเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ยิ่งขึ้น

 

ธนาคารออมสินเปิดเชื่อไทรทองส่วนบุคคล เปิดให้ลูกค้ารวมทุกภาระหนี้

ซึ่งโดยได้กำหนดการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน รอบแรก สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2565 และรอบที่ 2 ช่วงกลางเดือนกันยายน 2565 และทั้งนี้ ซึ่งหากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ซึ่งสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคลธนาคารออมสิน เปิดให้ลูกค้ารวมทุกภาระหนี้ หนี้รถ หนี้บัตร และหนี้สินเชื่อ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 25 ปี

ซึ่งธนาคารออมสินได้เปิดให้ผู้ที่ต้องการรวมหนี้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อรวบรวมหนี้ไม่ว่าจะเป็น หนี้รถ หนี้บัตร และหนี้สินเชื่อ ผ่านสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล ซึ่งวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 25 ปี แต่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นข้อมูลให้ธนาคารติดต่อกลับ
สำหรับรายละเอียดสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคลมีดังนี้

 

 

1.คุณสมบัติผู้กู้
-เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
-มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
-การกู้เงินแบบไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้
และกรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ซึ่งหากกรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการทำงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

2.หลักประกัน
-กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
ซึ่งให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1 มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
2 มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
3 มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

 

 

-กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1 เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
2 ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
3 กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

3.ระยะเวลาชำระเงินกู้
-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลา ชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี
-กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลา ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
-กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลา ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี
-กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี(OD) ให้ทบทวนวงเงินทุกปี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน