ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ ปล่อยกู้ 7 แสน แก้ปัญหาหนี้ครู

ขั้นตอนขอคืนเงินสมทบ
สำหรับผู้ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในเดือน ก.พ.-มี.ค.
สามารถยื่นขอรับเงินสมทบส่วนเกินคืนได้แล้ววันนี้

กรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืน
จากนั้นส่งเอกสารกลับมายังสำนักงานประกันสังคม พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
-ธนาคารกรุงไทย
-ธนาคารออมสิน
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

📌ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินคืนที่นี่

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ ปล่อยกู้ 7 แสน แก้ปัญหาหนี้ครู

ทางด้านธนาคารออมสินออกสินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก๋ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อข้าราชการครู ซึ่งนำไปชำระหนี้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง

มีความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติ ส่งเสริมสนับสนุนและ สร้างวินัยการออม

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ และมีกิจกรรมเงินออมกับธนาคารออมสินตลอดอายุ
สัญญา

ซึ่งมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้อายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้
ต้องผ่านกรรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อนำไปชำระหนี้สินที่มีหลักฐานชัดเจน เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน หนี้บุคคลภายนอก และหนี้สวัสดิการร้าน ค้า ฯลฯ

จำนวนเงินให้กู้

ซึ่งให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถชำระคืน ไม่เกินรายละ 700,000 บาท และเงินผ่อนชำระรายเดือนไม่เกินร้อยละ 90 ของ
เงินวิทยฐานะที่ได้รับในแต่ละเดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกันการกู้เงิน

ซึ่งบุคคลค้ำประกัน จำนวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็นครูในสังกัดหน่วยจ่ายเงินเดือนเดียวกันกับผู้กู้ มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะหรือไม่ก็ได้
มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
มีความสามารถในการทำนิติกรรมได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ผู้ค้ำประกันแต่ละคนสามารถค้ำประกันผู้กู้เงินสินเชื่อประเภทนี้ได้ไม่เกิน 3 คน

จำนวนเงินผ่อนชำระ

ชำระเป็นงวดรายเดือน โดยงินผ่อนชำระต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินวิทยฐานะที่ได้รับในแต่ละเดือน

เงื่อนไขการชำระเงินกู้

หน่วยจ่ายเงินเดือนหักเงินเดือน และเงินได้อื่นที่ได้รับจากทางราชการ นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน

เงินสนับสนุนพิเศษ

ธนาคารจะจ่ายงินสนับสนุนพิศษให้หน่วยจ่ายงินเดือนทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 1.00 ของยอดเงินต้นรับชำระในแต่ละเดือน
หลังจากหน่วยจ่ายเงินเตือนนำส่งชำระหนี้ โดยธนาคารจะต้องได้รับชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา ไม่มี
หนี้ผิดนัดหรือค้างชำระ

ซึ่งผู้กู้จะต้องมีการออมอย่งสม่ำสมอ เพื่อเป็นการสร้างวินัยการออม โดยหน่วยจ่ยเงินเดือนหักเงินได้ของผู้กู้นำฝากเข้าบัญชีชื่อผู้
กู้เป็นรายเดือน ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

เอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้

เอกสารส่วนบุคคลของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกันและคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน

– สำเนาบัตรประจำตัว

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาใบสำคัญกรสมรส /ใบสำคัญการหย่า / ใบมรณบัตร (ถ้ามี)

– สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน

-ต้นฉบับหลักฐานเกี่ยวกับมูลหนี้ เช่น หนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ หนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือจาก

สถาบันการเงิน ใบแจ้งยอดรายงานบัตรเครดิต ฯลฯ

– สำเนาสมุดฝากเงินออมสิน (สำหรับการออมของผู้กู้)

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด

เงื่อนไขอื่น

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ที่มา ธนาคารออมสิน