ออมสิน เปิดตัวสินเชื่อห่วงใยฯ ผ่าน MyMo ให้ยืม 10,000 บ.

ปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ

เคาะ! “ค่าจ้าง” ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา มีผลใช้บังคับ 90 วัน หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ว่า ครม.เห็นชอบกำหนดอัตรา “ค่าจ้าง”ตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแบ่งเกณฑ์วัดระดับฝีมือแรงงาน เป็น 3 ระดับ และมีเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองผ่านการทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในครั้งนี้ มีการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นใหม่ 1 กลุ่มสาขาอาชีพ รวม 4 สาขา โดยมีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานดังนี้

ธนาคารออมสิน เปิดตัวสินเชื่อห่วงใยฯ ผ่าน MyMo ให้ยืม 10,000 บ.

อัพเดท MyMo เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนทำรายการ

ผลิตภัณฑ์/บริการ

เป็นสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้มีรายได้ประจำและผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ ทำให้มีรายได้ลดลง

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้ใช้บริการ mymo มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
 • ไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
 • ไม่เป็นผู้ว่างงาน
 • ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน
 • กรณีลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร สถานะต้องไม่เป็น
 • ไม่มีบัญชี White Off นอกระบบ cbs
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมีอีเมลที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

 • ลูกค้าจะต้อง ลงทะเบียนจองสิทธิ์สมัครสินเชื่อห่วงใยฯ ผ่าน mymo ก่อน
 • ลูกค้าจะต้องตรวจสอบผลการจองสิทธิ์ที่ได้ทำการลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้ จากนั้นจึงทำการ login เข้า mymo เพื่อสมัครสินเชื่อห่วงใยฯ ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก CV-19

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นไม่เกินรายละ 10,000 บาทโดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ ของสายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ขอเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

หลักประกันเงินกู้

ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

บัตรประจำตัวประชาชน

การขอสมัครสินเชื่อ

สมัครผ่านสินเชื่อห่วงใยฯ ผ่าน Mymo ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู  “สมัครผ่านสินเชื่อห่วงใยฯ”การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)

 • ลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน Mymo ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP
 • การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด (NCB)

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ (e-Contract)

 • ลูกค้ายืนยันทำสัญญาเงินกู้ในระบบ e-Contrac ผ่าน Mymo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP
 • ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contrac (ไฟล์. PDF) ไปยังอีเมลของลูกค้าที่ยืนยันบน Mymo และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร

การแจ้งผลการพิจารณา

ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 3 วัน ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่ Notification บน Mymo และ SMS (ข้อความสั้น) หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contrac หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

การรับสินเชื่อ

ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ภายใน 3 วัน ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน Mymo Application

ช่องทางการชำระสินเชื่อ

การชำระเงินงวดปกติ จะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น ยกเว้น การชำระล่วงหน้า 1 งวด สามารถชำระด้วยตนเองผ่าน Mymo หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินในโครงการขั้นตอนการขอสมัครสินเชื่อ

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน