ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อช่วยเหลือคนจน

รับชาวไทยไปทำงานที่ประเทศเกาหลี งานดีเงินดี แบบถูกกฎหมาย

ชาวไทยเฮ เตรียมตัวไปทำงานเกาหลีได้อย่างปลอดภัย สบายใจหายห่วง เชื่อถือได้อย่างแน่นอน เพราะจัดโดยกรมแรงงาน (EPS Thailand) กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานที่เกาหลีกว่า 8,000 ตำเเหน่ง!

ค่าเเรงของเเรงงานเกาหลีเเบบถูกกฎหมาย

  • ค่าจ้างรายแบบชั่วโมง 9,160 วอน/ชั่วโมง (260 บาท)
  • ค่าจ้างแบบรายวัน 73,280 วอน (2,078 บาท)
  • ค่าจ้างแบบรายเดือน (40 ชั่วโมง) 1,914,440 วอน ( 54,302 บาท ไม่รวมโอที)
  • ค่า OT ต่อชั่วโมง 13,740 วอน (389 บาท)รายละเอียดการสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ สามารถดูรายละเอียด คุณสมบัติเงื่อนไขต่างๆ ได้เลย โดยค่าแรงขั้นต่ำถึงครึ่งแสน มีเพื่อนบอกเพื่อนมีแฟนบอกแฟน อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้

สำหรับคนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th/ ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Overseas Employment E-Service) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

คลิกสมัครงานธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อให้กู้ 3 แสนบาท

สำหรับใครที่ต้องการใช่เงินในช่วงนี้ ภายหลังจาก ครม. อนุมัติให้ธนาคารออมสิน จัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนต้องตกงานหรือขาดรายได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของ cv 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ผ่านโครงการ

ล่าสุด ประกาศรายละเอียด โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ คาดว่าจะครอบคลุม 75,000 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

4.1 ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้าออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

4.2 ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

4.3 ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

สินเชื่อธนาคารออมสินจำนวนเงินให้กู้

1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น

– วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้าออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น

– วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า

– วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์

– วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

5. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น

– วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

– สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

หลักประกันการกู้เงิน

1. กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

2. กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้ แยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น

– 1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
– 2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
– 3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
– 4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น

– 1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
– 2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
– 3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
– 4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า

– 1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
– 2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
– 3. ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)
– 4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์

– 1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
– 2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
– 3. สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)
– 4. เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์ (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตาม Link นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้ กด ที่นี่ )
– 5. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น

– 1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
– 2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
– 3. บัญชีรับจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน
– 4. ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ
– 5. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือสอบถามที่ GSB Contact Center โทร.1115
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน