สินเชื่อ “กรุงไทยใจป้ำ” ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้

สมัครงานผ่านเว็บไซต์-แอป “ไทยมีงานทำ” มีตำแหน่งว่างกว่า 1.5 แสนอัตรา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง จำนวน 159,703 อัตรา รองรับผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ กลุ่มผู้เปราะบาง และทุกคนที่ต้องการมีงานทำ โดยพร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application ประชาชนสามารถหางาน เข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจเหมาะสมกับตนเอง และสมัครหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งงาน (Active ในระบบ) จากทั่วประเทศ จำนวน 159,703 อัตราโดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่

1. แรงงานด้านการประกอบ 2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 3.พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า 4. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ 5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

คลิกสมัครงาน

สินเชื่อ “กรุงไทยใจป้ำ” สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

– วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
– ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้
– เพียงมีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป
– ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน
– กู้ได้ ง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

รายละเอียดสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ

1. อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ
– กรณีบุคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
– กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
– กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินตามประกาศของธนาคาร สําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate) นับแต่วันผิดนัด ชําระหนี้เป็นต้นไป โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หลังจากนันให้คํานวณบนฐานเงินต้น ที่ค้างชําระทังจํานวน จนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
– สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ2. วงเงิน
– กรณีบุคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
– กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 0.5 ล้านบาท

3. การแจ้งหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ
จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือน ทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ซึ่งมี รายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินกู้ จํานวนต้นเงินคงเหลือดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/ เบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมเงินที่ต้องชําระ วันที่ชําระครังต่อไป เป็นต้น

4. การแจ้งชําระเงินจากลูกค้า
จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงินฝากเท่านัน กรณีอื่นๆ ได้รับจากช่องทางตามที่ลูกค้าชําระ เช่น เคาน์เตอร์บริการที่สาขา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่น จํานวนเงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมจํานวนเงินที่ชําระ เป็นต้น

5. การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเตือนสําคัญ
หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เช่น ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทํางาน สถานที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยการแจ้งผ่านสาขาที่ลูกค้าใช้บริการ

6. บริการต่างๆ
– ค่าอากรแสตมป์ : เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท
– ค่าติดตามทวงถามหนี้ : ไม่เกิน 50 บาท/บัญชี/ รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมีหนี้ค้างชําระ 1 งวด) ไม่เกิน 100 บาท /บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมีหนี้ค้างชําระมากกว่า 1 งวด)(กรณีมีหนี้ค้างชําระหรือหนี้ที่ถึงกําหนดชําระสะสมไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้)7. ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าจําเป็นต้องทําหรือสามารถเลือกได้
ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้การทําประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทั้งนี้การทําประกันชีวิตฯ ดังกล่าว เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

8. ข้อควรระวัง
– ท่านต้องชําระหนี้ให้กับธนาคารตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผิดนัดชําระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ตามข้อ 1
– หากท่านผิดนัดชําระหนี้ หรือผิดเงื่อนไข การชําระหนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้จากท่าน

9. ช่องทางติดต่อธนาคาร
หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารกรุงไทย