ตรวจสอบผลการโอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

สืบเนื่องมาจากความคืบหน้าโครงการ “ประกันรายได้ข้าว” ยังมีต่อเนื่อง เกษตรกร หรือ ชาวนา หลายคน ยังรอคอยเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด รับเงิน 2 หมื่นบาท และเงินจ่ายส่วนต่าง ตั้งแต่ งวด ที่1 ถึง งวดที่ 8 ใครที่ยังไม่ได้ก็คอยเช็กลิงค์ ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน ที่ลิงค์ ธ.ก.ส. https://chongkho.inbaac.com/ จะทราบเงินเข้าหรือยัง

หลังจากที่ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 ที่ประชุมมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติวงเงินรวม 76,080.95 ล้านบาท 1. ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพิ่มเติม และ 2. “เงินช่วยเหลือชาวนา” ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดได้รับเงิน 2 หมื่นบาท วงเงิน 54,972.72 บาท รวมวงเงิน 131,053.67 ล้านบาท

ต่อมา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร “ธ.ก.ส.” เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีการอนุมัติโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 จ่ายค่าชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าว ตั้งแต่ งวด 1 ถึง งวดที่ 8 เริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ในวันที่ 9-13 ธ.ค. นี้พร้อมเห็นชอบเงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร หรือ “เงินช่วยเหลือชาวนา” ในอัตราไร่ละ 1,000บาท เริ่มโอน 13-17 ธันวาคมนี้ โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.69 ล้านครัวเรือนขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐบาท แบบง่ายๆผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องไปธนาคาร ดังนี้

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์โอนเงิน ผ่าน ลิงค์ chongkho.inbaac.com
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • กดค้นหา

ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ/เลขที่บัญชี/วันที่โอน/สาขาธกส./สถานะ ให้ท่านทราบ
หากขึ้นข้อความ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขึ้นข้อความแบบนี้ ได้เงิน “ช่วยเหลือชาวนา” ไร่ละ 1,000 บาท ชัวร์  รอรับเงินโอน จาก ธ.ก.ส. ได้เลย

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile ของธนาคาร ธ.ก.ส.
สำหรับเกษตรกรที่สมัคร BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร ปี 2564 ที่นี่
คลิก http://www.farmer.doae.go.th/

ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

คลิก https://chongkho.inbaac.com/

สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้เพื่อปิดหนี้นอกระบบ

รายละเอียดสินเชื่อมีดังนี้

วงเงินกู้

– ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

– 100 บาทต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ

– ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

ธนาคารออมสิน – ธ.ก.ส.

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

– เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
– เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

– ใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
– เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
– รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
– กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ธนาคารออมสิน – ธ.ก.ส.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก GSB Society

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน