ตรวจสอบสิทธิเงินเกษตรกร โอนแล้ว เงินประกันรายได้ข้าว

สำหรับชาวนาและเกษตรกรทั้งหลาย ที่ตะเช็กเงินประกันราคาข้าวปี 64/65 ล่าสุดได้แล้ว ตรวจสอบการโอนได้ง่าย ๆ ผ่าน เว็บไซต์ ธ.ก.ส.สำหรับเกษตกรผู้ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้งวดที่ 3 ล่าสุดมีรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมโอนเงินงวดที่ 3 ส่วนที่เหลือ จนถึงงวดที่ 7 โดยจะเริ่มทยอยโอนเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป รวมวงเงินกว่า

60,000 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 8 จำนวน 3,700 ล้านบาท และงวดที่ 9-33 จำนวนราว 3,100 ล้านบาท และในส่วนของการจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ก็จะทยอยจ่ายให้กับชาวนา ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไปสำหรับ เงินประกันรายได้เกษตรกร หรือเงินประกันรายได้ข้าว นั้น ชาวนาสามารถเช็กข้อมูลการโอนเงินได้ผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส.

เกษตรกรสามารถตรวจสอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ดังนี้

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. https://chongkho.inbaac.com/
  • กรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • คลิก ค้นหา.

ตรวจสอบสถานะสิทธิคลิกสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

เนื่องจากทางด้านธนาคารออมสิน ได้มีการเปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยมีจุดเด่นคือ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภค-บริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อมีดังนี้

วงเงินกู้

– ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

– 100 บาทต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ

– ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

ธนาคารออมสิน – ธ.ก.ส.

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

– เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
– เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

– ใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
– เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
– รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
– กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ธนาคารออมสิน – ธ.ก.ส.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก GSB Society

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน