บัตรคนจน เดือนธันวาคม

หลังจากที่กรมบัญชีกลางได้เติมเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนให้กับผู้ถือบัตร ประจำเดือนธันวาคม เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยผู้ถือบัตรสามารถกดเป็นเงินสดได้ พร้อมสะสมในเดือนถัดไปได้ โดยใช้บัตรคนจนซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าคนละครึ่งเฟส3 ทั้งนี้ ไทม์ไลน์การเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังเหลือในเดือนธันวาคม มีดังนี้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ในเดือนธันวาคม 2564 จะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเช่นเดิม ซึ่งในปีนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้ว กรมบัญชีกลาง พร้อมเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจำนวน 13.5 ล้านคน ดังนี้

วันที่ 18 ธ.ค.2564 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

–เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

–เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 ธ.ค. 2564 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

–เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

วิธีโทรเช็คยอดวงเงินที่คงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้

1.โทรเช็คยอดวงเงิน

-โทร 02-109-2345

-เลือกกด 3 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

-กดเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วย #

-กดรหัส ATM 6 หลักตามด้วย #

-ผู้ถือบัตร รอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

2. เช็กยอดเงินคงเหลือที่ตู้ ATM กรุงไทย

-สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ที่ตู้ ATM กรุงไทย

-กดรหัสบัตร

-เลือกเมนู บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-จากนั้นเลือกเมนู ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อเช็คยอดเงินในบัตร

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

 

เนื่องจากทางด้าน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วย

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ cv 19 โดยเฉพาะการผ่อน

ชำระหนี้ต่างๆ ที่อัตราดอกเบี้ยสูง ธนาคารจึงเปิดกู้ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อเสริมภาพคล่อง

หรือนำไปไถ่ถอนจำนองสินเชื่อ เพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งผ่อนปรนให้

ใช้หลักทรัพย์หลายประเภทมาค้ำประกันเงินกู้ ภายใต้แคมเปญ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” โดย 6 เดือนแรก

ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อให้คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงที่ยังคงต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ cv 19 เมื่อกู้กับธนาคารออมสิน

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อที่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นเงินช่วยเสริม

สภาพคล่องในยามฉุกเฉิน โดยใช้บ้าน ที่ดิน สวนไร่นา หรือคอนโดที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลัก

ทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี ปลอดชำระเงินต้น

และดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-24 ผ่อนชำระเพียงล้านละ 5,500 บาทต่อเดือน หลังจากนั้นคิด

อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR ของธนาคารออมสินเท่ากับ 6.245%) หรือคิดเป็นอัตราดอก

เบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เพียง 4.914% ต่อปีเท่านั้น ในกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสิน

เชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ภายใต้แคมเปญดังกล่าวผู้กู้จะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภาย

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยสามารถติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศได้

ตั้งแต่บัดนี้ หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th , facebook : GSB Society

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115