ใครว่างงานอยู่ รับเงินชดเชยสูงสุด 10,500 บาท

จากสถานการณ์ในช่วงนี้ สำหรับใครที่กำลังตกงาน หรือ ว่างงานอยู่ในช่วงนี้ อันเป็นผลมาจากพิษเศรษฐกิจ ของการแพร่ระบาดของ cv ทำให้หลายคนเคว้งคว้าง มืดแปดด้าน รายได้ไม่มีแล้วแต่รายจ่ายยังคงอยู่ เฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม ได้โพสต์ข้อความ เปิดรับ ลงทะเบียนรับเงินชดเชยด่วน สามารถรับเงินชดเชย 70% สูงสุด 10,500 บาท ต่อเดือน ระบุลงทะเบียนว่างงาน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง

– กรณีถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

เงื่อนไขการรับเงินชดเชย : ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ : https://e-service.doe.go.th

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?

– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน

– บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

– หนังสือรับรองการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09

(กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)

– หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร

โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

วิธีการลงทะเบียนว่างงาน1. ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนว่างงานทำการเข้าเว็บไซต์ของกรมจัดหางาน จากนั้นทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยโดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน สามารถลงเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th ก่อนแล้วค่อยยื่นเอกสารว่างงานประกันสังคม อย่าลืมว่าต้องทำภายใน 30 วัน

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงาน และยังไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ

3. ทำตาม 4 ขั้นตอนหลักจนครบถ้วน ดังนี้

3.1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการ ก่อนกดขั้นตอนต่อไป

3.2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน

3.3 กรอกข้อมูลส่วนตัว

3.4 บันทึกการลงทะเบียน

4. ผู้ประกันตน จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

5. พิมพ์เอกสาร ดังนี้

– ใบนัดรายงานตัว

– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

6. ยื่นที่สำนักงานประกันสังคม โดยเอกสารที่ต้องเตรียมคือ

– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน

– สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถทำการลงทะเบียนว่างงานผ่านระบบออนไลน์ได้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมพร้อมเอกสาร เพื่อดำเนินการด้วยตัวเองได้เช่นกัน หรือทำการติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานประกันสังคม โทร. 1506