มาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง 3,000 บาท

เป็นอีกข่าวดีสำหรับลูกจ้าง เนื่องจากทางด้าน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการ รัฐบาลอุดหนุนนายจ้าง ช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อคน นาน 3 เดือน เพื่อรักษาการจ้างงาน ผ่านโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นี้สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

1.เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจสอบขนาดกิจการที่มีสถานะเป็น SMEs
2.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2564

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน

1.รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจํานวนลูกจ้างสัญชาติไทย จํานวนไม่เกิน 200 คน ที่อยู่ในฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

2.รับเงินอุดหนุน 3,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

3.นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน (ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ– หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ
– หากมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564 รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นตามจํานวนการจ้างงานจริง (ไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนลูกจ้างไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ) ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (ธ.ค. 2564 – ม.ค. 2565)

4.จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่นายจ้างแจ้ง ทุกวันทําการวันสุดท้ายของเดือน

– ธนาคารกรุงไทย ตามวันที่กําหนด (30 พ.ย. 2564 / 30 ธ.ค. 2564 / 31 ม.ค. 2565)
– ธนาคารอื่น หลังวันที่กําหนด และหักค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน

5.นายจ้างที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ

– จะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง
– นายจ้างต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ภายในเวลาที่กําหนดก่อน แล้วจึงสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสํานักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสมทบ สปส. 1-10 ในระบบ e-Service ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้– การขอรับเงินอุดหนุนของนายจ้าง จะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
– เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ในนิติสัมพันธ์ความเป็นลูกจ้างและนายจ้างกัน จะมีการดําเนินการติดตามและตรวจสอบการจ้างงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ : ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th