ออมสินใจดี ปล่อยสินเชื่อแก้หนี้สินนอกระบบ

เนื่อจากทางด้านธนาคารออมสินได้เปิดให้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
หรือการอุปโภคบริโภค ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน แต่ต้องชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ภายใต้โครง
การธนาคารของประชาชน แก้ไขหนี้นอกระบบธนาคารออมสินสำหรับโครงการธนาคารของประชาชน แก้ไขหนี้นอกระบบธนาคารออมสินนี้ ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้
รับผลกระทบเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยตัวโครงการมุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือประชาชน
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance)
หนี้ในระบบ

วงเงินกู้ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญาสามารถชำระ
คืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้1.คุณสมบัติของผู้ขอกู้

-เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้ -เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ
หลักประกันเงินกู้ : ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

2.หลักประกันเงินกู้

-ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

3.เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
(นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร
-เอกสารรายรับ / รายจ่าย (ถ้ามี) -รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

4.เอกสารประกอบการขอกู้-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
-เอกสารรายรับ / รายจ่าย (ถ้ามี)
-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์