สรุป การขอยื่นทบทวนสิทธิ ม.33-39-40

เช็คสิทธิประกันสังคมล่าสุด สามารถทำได้ดังนี้

1. กดคลิกเพื่อตรวจสอบสิทธิสถานะผู้ประกันตน ของท่าน

2. ทำการกรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสยื่นยันที่เห็นบนหน้าจอ

3. กดตกลง

4. ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิ หากได้รับสิทธิ ตัวอักษรจะขึ้นสีเขียว ให้ท่านรีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของท่าน  หากตรวจสอบแล้วขึ้นสถานะว่า ไม่ได้รับสิทธิ (ตัวอักษรจะขึ้นสีแดง) ให้ท่านรีบดำเนินการขอยื่นทบทวนสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคม

การขอยื่นทบทวนสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยา ม.33 ม. 39 และ ม.40

การทบทวนสิทธิเยียวยา มาตรา 33

โหลดได้ที่นี้ : คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน มาตรา 33

ให้ผู้ขอยื่นกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจนถูกต้อง
หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

หลักฐานการยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 33
หลักฐานนายจ้าง
  • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
  • หลักฐานมอบอำนาจ
  • หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานที่แสดงว่าได้ประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการ
ผู้ประกันตน
  • สำเนาบัตรประชาชน

การทบทวนสิทธิเยียวยา มาตรา 39 และ มาตรา 40

โหลดได้ที่นี้ : คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40
ยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับ เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ มีดังนี้..

🟠 ม. 33 ผู้ประกันตน ที่อยู่ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัด
🔵 ม. 39 ผู้ประกันตน ที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
🟢 ม. 40 ผู้ประกันตน 13 จังหวัดแรก ที่สมัครภายใน 31 ก.ค. 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
16 จังหวัดหลัง ที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค. 64

ในส่วนของกลุ่ม 3 จังหวัดหลัง ที่ลงทะเบียน ตั้งแต่ 1-24 ส.ค. 64 ที่ขยายเวลาให้เป็นผู้ประกันตน และ กลุ่ม 16 จังหวัด ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 4-24 ส.ค. 64 ไม่ต้องตกใจและไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ เนื่องจากเป็นคนละกลุ่มกัน ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ขอให้รอเช็คสิทธิได้ตั้งแต่ 7 กันยายน เป็นต้นไป โดยเริ่มจ่ายเงิน 15 ก.ย.  64

เช็คสถานะสิทธิ

ติดตามข่าวสารประกันสังคมได้ที่ ข่าวประกันสังคม