น้าแอ๊ดคาราบาว หลายคนนึกว่าไม่มีฐานะ ใช้ของหลักร้อย ถือหุ้นหมื่นล้าน ขึ้นแท่นเจ้าสัว

สวัสดีค่ะ วันนี้ เราจะพาทุก ค น มาดู ชี วิ ต ของคุณ “ยืนยง โอภากุล” หรือ ที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ “น้าแอ๊ด” นักร้องนำวง ค า ร าบ าว  วงดนตรีชื่อดัง ข วั ญ ใ จคนเ พื่อ ชี วิ ต นั่นเอง จะเ ป็ นยังไงไปดูกั นไ ด้เลยค่ะ

น้าแอ๊ด ข วั ญ ใ จ แรงงาน ระดับรวยหมื่น ล้ า นเลยทีเดียว แต่ยังใช้ของหลักร้อย ทั้งที่อาณาจักรของน้าแอ๊ด ค า ร า บ า ว  ขึ้นแท่น เ จ้ า สั วแต่ ไ ม่ เปิดเผยตัว

ไม่เคยเ ปิ ดเผยตัว ห รื อ อ ว ด อ้ าง ต่อสื่อใด ๆ ว่าตนนั้น ขึ้นแท่น เ จ้ า สั ว ห มื่ น ล้ า น เป็นที่เรียบร้อย สำหรับ ‘น้ า แ อ๊ ด ค า ร า บ า ว’

กลาย เ ป็ น อี ก หนึ่ง ศิ ล ปิ น ที่ บุ ค ค ล ส า ธา ร ณ ะ ชื่ อ ดั ง ที่กลับมาได้รับความ นิ ย มสน ใ จ อีกครั้ง อ ย่ า ง ‘แอ๊ด ค า ร า บ า ว ’ หรือ นายยืนยง โ อ ภ า กุ ล

นัก ร้ อ ง-นักแต่งเพลงแนวเพื่อ ชี วิ ต ของวง “ค า ร า บ า ว”  ยังเป็นและนัก ธุ ร กิ จ เค รื่ องดื่ ม ชู กำ ลั ง ค า ร า บ า ว แ ด ง ได้ออก ม า โ พ ส ต์ ข้ อค ว าม ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ก ว่า

“ความ ขั ด แ ย้ ง ในสัง ค มไ ท ย มันมากเ ห ลื อเกิน ข อ ยุ ติ บ ท บ าทเเต่เพียงเท่านี้ ดูแล ตั วเ อ งด้วยครับพี่น้อง” ‘แ อ๊ ด ค า ร า บ า ว ’

น้าแอ๊ด เป็ นกรรม ก า รบ ริ ษั ทในเครือ ค า ร า บ า ว กรุ๊ป อย่างน้อย 4 แห่ง ไ ด้ แ ก่ บริษัท ค า ร า บ า ว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โ ด ย ถื อหุ้น

7.05% ของ ทุ นจดท ะ เ บี ยน บริษัท ตะวั นแดง ดี ซี เ อ็ ม จำกัด บริษัท เอเชียแ ป ซิ ฟิ กกลาส จำกัด และ บริษัท ค า ร า บ า ว ต ะ วั น แ ด ง จำกัด

จ า ก ตำ นา น แนวเพลงเพื่อ ชี วิ ต ต่อยอด สู่ ความ สำ เ ร็ จ ห มื่ น ล้ า น ของ “ ค า ร า บ า ว แ ด ง ” พบกับเรื่องราวเบื้ อง ลึ กของศิ ลปินวั ย  62 ปี

นายยืนยง โอภากุล ที่จั บมื อกับอี ก 2 แม่ทัพใหญ่ ด้านการบริหารเ พื่ อก่อตั้ ง บริษั ท ค า ร า บ า ว กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน )

จนได้ ก้าวขึ้นเป็น เบอร์ 2 ของไทย แซงห น้ าเจ้ า ตลาด ค า ร า บ า ว กรุ๊ป ยั งข ย า ย ธุ ร กิ จ ต่ อเนื่อง ขณะที่ข้ อมูลใ นตลาดหลักท รั พ ย์

แห่งป ร ะ เ ทศไทย ร ะ บุว่า บริษั ท ค า ร า บ า ว กรุ๊ป จำกั ด ( มหาชน ) หรือ CBG ณ วั นที่ 7 เมษายน 2560 มีมูลค่ าหลั กทรัพย์

ตามรา คาต ล า ด 64,250 ล้ า น บาท โ ด ย นายยืนยง โ อ ภา กุ ล ถือ หุ้ นใ นบริษัทมาก เป็นลำดับที่ 3 ด้วยจำนวนทั้งหมด 70,480,000 หุ้ น

ซึ่ง น้าแอ๊ด ก็ไม่เคยอวดอ้าง ต นเ อง ว่าเ ป็ นเจ้าสัวหมื่น ล้ า น แต่อย่างใ ด ยังคงเป็น นั กร้ องเพื่อ ชี วิ ต สร้างสรรค์ ผ ล งานเพลงให้แฟน ๆ ได้ฟังมาตลอด

ซึ่งแ ม้จะรวยเป็ นร ะดับเศรษฐีหมื่น ล้ า น ก็ตาม น้าแอ๊ดก็ยั งคงใ ช้ ชี วิ ต เรียบง่าย เหมื อ นเช่นเ ดิ มที่ ผ่านมา

โ ด ย น้าแอ๊ด ยังเล่าว่า นาฬิกาที่ใ ส่ อยู่ คือ นาฬิกาทหารอเมริกัน ยี่ห้อไ ท เ ม็ ก ซ์  ใส่มาตั้ งแ ต่สมัย มั ธยม พังก็ซื้ อใ หม่

เมื่ อก่ อ น เรือนละ 250฿ ทุกวันนี้เรือนละ 700฿ ก็ยังใ ส่อ ยู่ ใส่ทุกวั นต อ นวิ่ งเอาไว้จับเวลา เรียกว่าเป็นมหาเศรษฐี ตั ว อย่างจริง ๆ เลยทีเดียว